Starosta obce

Peter Taiš

 

je predstaviteľom obce s najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

 • skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
 • funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

1. poslanca obecného zastupiteľstva,

2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený

3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený,

4. predsedu samosprávneho kraja,

5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

6. podľa osobitného zákon,

 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 • je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak ,že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 odst. 6.
 • môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6 638,50 € ak
  1. poruší nariadenie,
  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo     prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.

 

Mandát starostu zaniká:

 

1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

 

2. uplynutím funkčného obdobia,

 

3. vzdaním sa mandátu,

 

4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin

 

5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony,

 

6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu

 

7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce

 

8. smrťou,

 

9. zrušením obce.

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať